П Р А В И Л Н И К

 

за дейността на “Български национален комитет за ИФАК” (БНК-ИФАК)   

 

  1.  Българският национален комитет за ИФАК, наричан съкратено БНК-ИФАК, има следните основни цели:

1.1.  Да обедини усилията и координира действията на българските организации и специалисти за реализиране на активно и ефективно членуване в ИФАК.

1.2.  Да използва възможностите от членуването в ИФАК за развитие, представяне и популяризиране на постиженията на българските организации и специалисти.

1.3.  Да популяризира дейността на ИФАК и да съдейства за използване на постиженията на нейните членове в България.

1.4.  Да съдейства за развитието на взаимноизгодни творчески дейности и контакти в областта на теорията и практиката на автоматичното управление между българските организации и сродни организации от страните-членки на ИФАК.

 

  1. За постигането на тези цели БНК-ИФАК има следните задачи:

2.1.  Да осигурява плащането на членския внос на Република България в ИФАК чрез набиране на средства от членовете си и други организации и фирми.

2.2.  Да подготвя и осъществява от името и по поръчение на ФНТС – официалния член на ИФАК от Република България на задълженията и дейностите, произтичащи от това членство.

2.3.  Да осигурява активно участие на български организации и специалисти в дейността на ИФАК и неговите органи чрез създаване на български технически комитети, работни групи и други звена.

2.4.  Да съдейства за провеждането на научно-технически мероприятия на ИФАК или под негова егида в Република България.

2.5.  Да популяризира дейността на ИФАК и постиженията на неговите членове сред българската научно-техническа общност.

2.6.  Да подпомага информирането и участието на български специалисти в научно-технически мероприятия на ИФАК чрез получаване на научно-техническа информация, абониране, финансова помощ и др.

 

3.      Структура и статут

3.1.  БНК-ИФАК е доброволно сдружение на юридически лица или техни подразделения, заинтересовани от осъществяването и развитието на членството на Република България в ИФАК.

3.2.  БНК-ИФАК е със статут на Национална организация на САИ съгласно чл.14 от устава на САИ.

3.3.  ФНТС предоставя на БНК-ИФАК реализирането на своите фактически права и

       задължения по членуването в ИФАК.

3.4.  ФНТС като член на ИФАК от името на Република България извършва официалното   представителство и заплащане на членския внос в ИФАК.

      3.5. БНК-ИФАК се учредява за неопределен срок

 

4. Членство в БНК-ИФАК

4.1.  Членове на БНК-ИФАК могат да бъдат български юридически лица или техни подразделения, които приемат този правилник и устава на САИ.

4.2.  Членове-учредители на БНК-ИФАК са юридическите лица подписали договор и

       изработили и подписали настоящия правилник.

4.3.  Нови членове на БНК-ИФАК се приемат с обикновено мнозинство от броя на

      досегашните членове въз основа на писмена молба или договор, с която се удостоверява

      приемането на правилника и се определя упълномощеният представител.

4.4.  Членовете на БНК-ИФАК имат следните права:

- да участват при вземането на решения относно дейността на комитета с право на 1

       глас

       - да имат достъп до цялата информация и документация на комитета

- да определят българските представители в техническите комитети и работните

групи на ИФАК;

       - да приемат официалните отчети на БНК пред ИФАК

             - да утвърждават официалната позиция на Република България пред ръководните

       органи на ИФАК

       - да предлагат за награждаване от ИФАК на млади български учени

        - да обявяват своето членство в БНК-ИФАК в рекламни и други материали

        - да бъдат обявявани в материали и трудове от конференции на БНК-ИФАК

        - да вземат решение за провеждане на научно-технически мероприятия на ИФАК в

       Република България.

4.5. Членовете на БНК-ИФАК са длъжни:

        - да съдействат за постигане на целите и задачите на комитета;

        - да изпълняват решенията на Общото събрание на комитета;

        - да предоставят достъпната им информация, необходима за изпълнение на целите на

        комитета;

        - да правят в срок уговорените вноски;

        - да не развиват сами или с други лица дейност в конкуренция на целите и задачите

              на комитета.

      4.6. Членството в БНК-ИФАК се удостоверява с официален документ, издаден от САИ

4.7. Членовете на БНК-ИФАК не могат да прехвърлят на други лица правото си на

       участие в комитета, без предварително съгласие на останалите членове.

4.8. Всеки член на БНК-ИФАК може да напусне комитета, като предизвести останалите

       членове писмено поне три месеца предварително.

       Имуществените отношения с напусналия член се уреждат в срок до три месеца след

       напускането му.

 

5.      Организация и управление

5.1.  БНК-ИФАК се управлява от Общо събрание, като се състои от упълномощените

      представители и членове на ръководството

5.2. Всеки член на БНК-ИФАК определя своя упълномощен представител, като

       уведомява писмено останалите членове на комитета.

5.3.  Решенията на комитета се вземат от Общото събрание с квалифицирано (2/3)

      мнозинство по финансовите и имуществените въпроси и с обикновено мнозинство –

      по научно-техническите и другите въпроси.

5.4.  Решенията на БНК-ИФАК се вземат на Общо събрание или по кореспондентски път с

      подпис на упълномощените представители.

5.5.  Ръководството на БНК-ИФАК се състои от председател, зам.-председател и научен

      секретар, които се избират с квалифицирано (2/3) мнозинство за срок от 4 години.

5.6.  Ако член на ръководството по точка  5.5 не е упълномощен представител на член на

       БНК-ИФАК съгласно 5.2, той има право на 1 глас при вземането на решения.

5.7.  БНК-ИФАК се събира най-малко 3 пъти годишно по инициатива на председателя или

             поне на 1/3 от членовете.

5.8.  Председателят ръководи цялостната дейност на БНК-ИФАК и представлява комитета

       пред ИФАК и други външни организации.

5.9.  Зам. председателят замества председателя и ръководи конкретно възложени му

             дейности.

5.10.Научният секретар отговаря за работата на техническите комисии,

        кореспонденцията с ИФАК, получаването и разпространението на научно-

        техническата информация на ИФАК и други възложени му дейности

5.11.Организационно-техническото и финансовото обслужване на БНК-ИФАК се осъществява от САИ, който предоставя необходимите помещения, телефони, оргтехника и други услуги.

5.12.Седалището на БНК-ИФАК е в офиса на САИ, София 1000, ул. “Раковски” 108.

 

6. Средства и имущество

     6.1. За постигането на целите и задачите на комитета членовете на БНК-ИФАК правят 

           ежегодни парични вноски (членски внос) от 500 лв. за юридическите лица и 250 лв. за неюридическите лица            (сдружения, катедри, секции, факултети и др.), които се внасят в САИ не по-късно от 31 декември на                       предходната година.

6.2.  От средствата на комитета ежегодно се превежда членския внос за ИФАК на ФНТС,

       която от своя страна го внася в ИФАК. 

6.3.  БНК-ИФАК може да прави разходи за допълнителни дейности, свързани с ИФАК

      /командировки, абонаменти и др./ при наличие на средства в сметката на БНК-ИФАК.

6.4.  С останалите средства комитетът се разпорежда за закупуване на имущество, което е

       обща собственост на членовете.

6.5.  Всеки член може да прави имуществени вноски или да предоставя имущество за ;

       общо ползване от БНК-ИФАК, като запазва правото си на собственост върху него.

6.6.  САИ води отделна вътрешна финансова и имуществена сметка на БНК-ИФАК и

      представя на всеки 3 месеца справка за финансовото и имуществено състояние на

      комитета.

6.7.  За покриване на разходите по текущото организационно-техническо и счетоводно

      обслужване от средствата на комитета ежемесечно се заделят по 50 лв. за САИ.

 

7. Преобразуване, прекратяване и ликвидация

7.1. БНК-ИФАК може да се преобразува с решение на Общото си събрание.

7.2. Член, който не направи годишната си вноска в срока по чл. 6.1 отпада автоматично от

       БНК-ИФАК, освен ако няма друго решение на Общото събрание.

7.3. Делът на всеки съдружник представлява част от наличните парични средства и

       имущество, пропорционална на неговата вноска спрямо общата сума от вноските на

       съдружниците.

7.4.  Дружество БНК-ИФАК може да бъде прекратено по решение на Общото събрание

       или по решение на съда.

 

8. Общи разпоредби

8.1. Този правилник влиза в сила от датата на подписването му от всички членове

      учредители.

8.2. Този правилник може да бъде изменян с решение на не по-малко от 2/3 от членовете на БНК-ИФАК

8.3. Първата вноска за 2003 г. членовете учредители са длъжни да направят в едномесечен срок от приемането на настоящия правилник.

8.4.  За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на устава на САИ,

       ЗЮЛНЦ и разпоредбите на законодателството в Република България.

 

Подписи и печати на членовете - учредители:

 

 

1…………………………                                                      4………………………………

 

 

2…………………………                                                      5………………………………

 

 

3…………………………                                                      6………………………………

 

 

10. 04. 2003 г.