Априлската сбирка на клуба ще се състои на 26 април 2018 г. /четвъртък/ от 18 ч.
в Националния дом на науката и техниката (ФНТС), ул. „Раковски” 108, ет. 2 зала 3 .

Тема: :„Текущи космически проекти на Института за космически изследвания и технологии – БАН”

Представена от: чл.-кор. проф. дтн Петър Гецов , – директор на ИКИТ-БАН.

Каним всички членове, както и колеги, които желаят да станат членове на САИ.

                                                                           Съюз по автоматика и информатика "Джон Атанасов"


Регистрационна система за членство в САИ

Мотиви         Регистрационна форма          Ръководство за попълване на регистрационната форма


СПИСАНИЯ в САИ

Членовете на САИ могат да ползват литературни източници, между които списанията:

Автоматика и телемеханика - ISSN 0005-2310
РАН, "Наука", Москва
Гл.редактор: академик РАН С.Н.Васильев
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012

Computing and Informatics - ISSN 1335-9150
Slovak Academy of Sciences - Institute of Informatics
Editor-in-Chief: Ladislav Hluchy, Slovak Academy of Sciences, Bratislava
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

International Journal of Applied Mathematics and Computer Science - ISSN 1641-876X
University of Zielona Gora Press, Poland
Editors: Andreas RAUH
Ekaterina AUER
Eberhard P.HOFER
Wolfram LUTHER
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Намират се в САИ - ул."Раковски" 108 стая 415 (Е. Димитрова)


ВРЪЗКИ С ДРУГИ СПИСАНИЯ

Cybernetics and Information Technologies (Print ISSN: 1311-9702; Online ISSN: 1314-4081)

Проблеми на техническата кибернетика и роботиката (Print ISSN: 0204-9848; Online ISSN: ISSN: 1314-409X)

International Journal on Information Technologies and Security (ISSN 1313-8251)


Индекс за цитиране